เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวน)

YouTube Video

แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย(คลิป 1)

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (คลิป 2)

คลิปให้ความรู้เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม 1

คลิปให้ความรู้เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม 2

เนื้อหาประกอบแนวคิดเชิงนามธรรม

ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การแก้ปัญหา "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=ZHRAcgOsE2A

https://www.youtube.com/watch?v=7jqZX7Jmmvw

https://www.youtube.com/watch?v=nrush_Fu8Fk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jN0P8CBJvtw

https://www.youtube.com/watch?v=7EtxFE91Mbk

https://www.youtube.com/watch?v=5uUEbkkSS4g

https://www.youtube.com/watch?v=eq7ZUHtAMPc

รู้จักกับโปรแกรม Scratch

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Scratchตอนที่ 2

โปรแกรม Scratch:การวนซ้ำ ตอนที่ 1

โปรแกรม Scratch: การวนซ้ำ ตอนที่ 2

โปรแกรม Scratch: ตัวแปร

โปรแกรม Scratch:การทำงานแบบมีทางเลือกและวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข


ข้อมูลและสารสนเทศ
Comments